Thitirat

ข้อมูลสมาชิก Thitirat
ชื่อสมาชิกในระบบ Thitirat
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ Thitirat
ชื่อ - นามสกุล
Titirat Thavorana
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
094 6244199
อีเมล์ Lumpueng99@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ข่าว 17/07/17
2 ประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม. ๕ ข่าว 06/06/17
3 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ข่าว 05/06/17
4 ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย-ลาวแง้วทองเอน ประจำปี ๒๕๖๐ ข่าว 12/03/17
5 เพาว์เวอร์พอยต์ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ข่าว 21/02/17
6 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ข่าว 20/02/17
7 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข่าว 19/02/17
8 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข่าว 18/02/17
9 ร่วมกิจกรรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าว 16/02/17
10 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสัปดาห์สร้างจิตสำนึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน ประจำปี ๒๕๖๐ ข่าว 01/02/17
รูปภาพข่าว