rungtiwa

ข้อมูลสมาชิก rungtiwa
ชื่อสมาชิกในระบบ rungtiwa
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ rungtiwa
ชื่อ - นามสกุล
รุ่งทิวา รอดภัย
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510693
อีเมล์ aormickey.r@gmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 โครงการ ข่าว 30/07/20
12 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก., ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ข่าว 29/07/20
13 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ม.ต้น ข่าว 22/07/20
14 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ข่าว 21/07/20
15 แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าว 15/07/20
16 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว 15/07/20
รูปภาพข่าว