autaporn

ข้อมูลสมาชิก autaporn
ชื่อสมาชิกในระบบ autaporn
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ autaporn
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอรรถพร วิหกเหิน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
035612643
อีเมล์ autaporn@apw.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 เยี่ยมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ข่าว 22/06/21
2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องรถรับส่งนักเรียน และรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ข่าว 18/06/21
3 จัดอบรมปฎิบัติการการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยโปรแกรม PS SCHOOL ข่าว 10/06/21
4 ตรวจเยี่ยมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด — 19) ข่าว 10/06/21
5 ตรวจเยี่ยมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด — 19) ข่าว 01/06/21
6 การบูรณาการโค้ดดิ้งสู่การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข่าว 01/06/21
7 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ข่าว 31/05/21
8 กิจกรรม Inno - Teach For Education @ A.P.W. 2020 ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Application ข่าว 25/05/21
9 นักเรียน อ.ป.ว. ผ่านการคัดเลือกในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข่าว 12/05/21
10 การรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ข่าว 26/04/21
รูปภาพข่าว