สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

To be สิงหะ
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดกิจกรรม To be number 1 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกิจกรรม To be Number  One และเป็นผู้นำให้กับผู้อื่น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้ัรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.จักรสีห์ จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
06/มี.ค./21 - อ่าน [284] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะรับการแนะแนว
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รับการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 จากโรงงานน้ำตาลมิตรผล (Mitr Phol Group) นักศึกษาระดับ ปวส. รุ่นที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำแก่ผู้เรียน
04/มี.ค./21 - อ่าน [365] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะแนะแนว
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2564 ณโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นการสร้างโอกาสทางการ ศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งนำนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมแสดงความสามารถอีกด้วย นำโดย ครูสุกัญญา เอมพันธุ์ และทีมวิชาการ
04/มี.ค./21 - อ่าน [329] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะแนะแนว
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ นำโดย ครูสุกัญญา เอมพันธุ์ และทีมวิชาการ
04/มี.ค./21 - อ่าน [930] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
มอบทุน กสศ.
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"  เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา (กสศ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อม ล้ำทางการศึกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
23/ก.พ./21 - อ่าน [583] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ร่วมสัมพันธ์ชุมชน
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้นำนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษด้านดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมกิจกรรมชุมชน ณ วัดยวด อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. 
23/ก.พ./21 - อ่าน [293] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
มอบเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดขยะ
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัยกา ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดคำขวัญ และการจัดบอร์ด เนื่องในกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.15 น. ณ ลานธรรม โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
23/ก.พ./21 - อ่าน [366] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะแนะแนว
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2564 ณ โรงเรียนวัดพรหมสาคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มโอกาศทาง การศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน ต่าง ๆ พร้อมทั้งนำนักเรียนวงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมแสดงความสามารถอีกด้วย นำโดย ครูสุกัญญา เอมพันธุ์ พร้อมทีมงานวิชาการ
23/ก.พ./21 - อ่าน [472] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะแนะแนว
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปี การศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 26 ก.พ. 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดโพธิ์แก้วนพคุณ) โรงเรียนวัดประดับ โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม โรงเรียนวัดยาง โรงเรียนวัดวิหารขาว โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (หรหมรวมมิตร) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเพิ่มโอกาศทาง...
19/ก.พ./21 - อ่าน [771] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ร่วมประชุม
 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เข้าร่วม ประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง เป็นตัวแทนในการรับเกียรติบัตรแก่ นายอานุภาพ สาจันทร์ ซึ่งเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นประธาน...
18/ก.พ./21 - อ่าน [311] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"