สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมด้วยครูสุกัญญา เอมพันธุ์ (ครูแนะแนว) และครูดวงพร พึ่งศรี (งานหลักสูตรฯ) ร่วมการประชุม "ผู้บริหารและครูแนะแนว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
11/มี.ค./21 - อ่าน [304] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายลูกเสือ
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครู ได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อม วางแผนและกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลุกเสือ - เนตรนารี ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ ลานธรรม (ห้องกิจการนักเรียน) โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564
11/มี.ค./21 - อ่าน [291] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สำนักงานคุมประพฤติจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ลูกสิงหะ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ระหว่างวันที่ 2 และ 9 มีนาคม 2564 ในการป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและสร้างวินัยในตนเอง ความรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ให้เหมาะสมกับวัยให้เป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่งที่มีความพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน และความรู้เท่าทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่างๆ...
11/มี.ค./21 - อ่าน [306] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะฯ สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยครูพิจาริน วาสุเทพรังสรรค์ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.50-15.30 น ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" 
11/มี.ค./21 - อ่าน [301] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ส่งเสริมหลักประชาธิปไตย (เลือกตั้ง)
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียนทั้ง 3 หมายเลข ได้นำเสนอ นโยบายของพรรค หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง
06/มี.ค./21 - อ่าน [297] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สัมพันธ์ชุมชน
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ของครูอัญชลี เมฆตั้ง อดีตครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิาตรอุปถัมภ์" ณ ศาลาการเปรียญวัดศรัทธาภิรม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564
06/มี.ค./21 - อ่าน [318] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สอนเสริม
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดกิจกรรมการสอนเสริม (O-NET) แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเพิ่มและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบ O-NET เมื่อวันที่ 2 และ 9 มีนาคม 2564
06/มี.ค./21 - อ่าน [314] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประชุมวิชาการ ประจำเดือนมีนาคม
    โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ ประจำเดือน มีนาคม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในการประชุมครั้งนี้มีผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น.
06/มี.ค./21 - อ่าน [304] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
English Camp
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัด กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
06/มี.ค./21 - อ่าน [345] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหะฯ ปลอดขยะ
        โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดกิจกรรมการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zoro Waste School) ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างเหมาะสม ลดปัญหาและปริมาณขยะ คัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ัรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.จักรสีห์ จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
06/มี.ค./21 - อ่าน [351] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"