สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

มอบเกียรติบัตร To be number 1
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็น ประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในกิจกรรม To Be Number One ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น.
29/มี.ค./21 - อ่าน [319] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุ ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม
 ว่าที่ ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็น ประธานในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2564 พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แก่ครูผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น.
29/มี.ค./21 - อ่าน [302] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุ...รับเกียรติบัตรรางวัลลูกกตัญญู
ว่าที่ ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติรางวัลลูกกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563 มูลนิธิ 80 ปี หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม 100 ปี โรงเรียนสิงห์บุรี ณ ลานธรรม โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลจำนวน 59 คน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 
29/มี.ค./21 - อ่าน [351] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สอนเสริม ม.6
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปภัมภ์" โดยกลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริม แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ครูวิทยากรจากโรงเรียนสิงห์บุรี ครูโสรัฐ ขันติกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.50 - 15.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
17/มี.ค./21 - อ่าน [317] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
นักเรียนสอบ O-NET
       โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกลุ่มบริหารวิชาการดูแลนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 48 คน เข้าร่วมทดสอบความรู้ระดับชาติ o-net ปีการศึกษา 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564โดยมีคณะครูร่วมเป็น กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ จำนวน 10 ท่าน
17/มี.ค./21 - อ่าน [399] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประกวดบรรยายธรรม
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นำนักเรียนร่วมกิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2564 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชนและฝึกมารยาทตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม โดยมีนางวชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ ณ ศาลากลางน้ำวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมือง...
17/มี.ค./21 - อ่าน [316] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกลุ่มบริหารวิชาการจัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อและการวางแผนการจบการศึกษา ในระดับการศึกษาภาคบังคับ พร้อมทั้งเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยการจัดทำ หลักสูตรทักษะอาชีพห้องเรียนอาชีพในโรงเรียน มัธยม แบบสะสมผลการเรียน ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับ...
17/มี.ค./21 - อ่าน [317] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...รับมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เข้ารับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ในโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ (อบต.จักรสีห์) เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ในบริเวณจุดคัดกรองของโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
11/มี.ค./21 - อ่าน [330] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยฝ่ายบริหารกิจการ นักเรียน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเรียนรู้ระบอบ ประชาธิปไตย โดยนักเรียนทุกคนได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและให้ความร่วมมือในการใช้สิทธิ์ ลงคะแนนในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ นายนที เสวตวิหารี และคณะที่ได้รับ...
11/มี.ค./21 - อ่าน [366] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรลูกกตัญญู ปีการศึกษา 2563
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู นักเรียน เข้ารับมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติลูกกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2563 มูลนิธิ 80 ปี หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม 100 ปี โรงเรียน สิงห์บุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงห์บุรี โดยผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ผู้อำนวยการคณะครู ฝ่ายบริหาร นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 จำนวน 16 คน และนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน เมื่อวันพุธที่...
11/มี.ค./21 - อ่าน [340] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"