สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

สิงหะประชุมวิชาการ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประจำเดือน เมษายน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพระ- พุทธไสยาสน์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยมีหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
06/เม.ย./21 - อ่าน [331] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อเห็นชอบหนังสือเรียน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานการประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อเห็นชอบเรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ให้กับนักเรียนสิงหพาหุฯ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมพระพุทธไสยาสน์ โรงเรียนสิงหพาหุฯ โดยมีผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
30/มี.ค./21 - อ่าน [323] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
การติดตามนักเรียน No Child Left Behind
 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รับการติดตาม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ติดตามนักเรียนโดยโครงการเพิ่มทักษะด้าน อาชีพแก่นักเรียน (No Child Left Behind) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการ ศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ
30/มี.ค./21 - อ่าน [366] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประเมินครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ดำเนินการประเมินครู- อัตราจ้าง จำนวน 4 ท่าน จาก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน), สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้
30/มี.ค./21 - อ่าน [399] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกิจการลูกเสือและ เนตรนารีโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนสิงหพาหุฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อม- ด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
30/มี.ค./21 - อ่าน [349] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...พิธีประดับบ่าลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกิจการลูกเสือและ เนตรนารีโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"  ได้จัดพิธีประดับบ่าลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ให้กับลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
30/มี.ค./21 - อ่าน [392] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
การแสดงนักเรียน
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมการแสดง ทางนาฏศิลป์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนหนึ่งในรายวิชา นาฏศิลป์ (ศ33102) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้นำไปสู่การปฏิบัติ เกิดทักษะการทำงาน การวางแผนและการคิดขั้นสูง โดยมีครูประจำวิชาคือ คุณครูอัจฉราวรรณ กองสุผล ทั้งนี้ได้จัดทำการแสดง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
30/มี.ค./21 - อ่าน [325] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
แข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" นำนักเรียนร่วมประกวดการแข่งขันการสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ- ศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้จัดทำเป็นคลิปวีดีโอใน การนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ผลการประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ได้รับรางวัลรองชนะ- เลิศ อันดับ 1 (เข้ารอบระดับภาค) และระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ได้รับรางวัลรองชนะ-...
30/มี.ค./21 - อ่าน [400] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สุ่มตรวจสารเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการสุ่มตรวจ หาสารเสพติดกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพื่อการปรับพฤติกรรมของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนสีขาวที่มุ่งเน้นให้ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
30/มี.ค./21 - อ่าน [424] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
มอบเกียรติบัตร To be number 1
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็น ประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในกิจกรรม To Be Number One ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น.
29/มี.ค./21 - อ่าน [326] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"