ครูวรวรรณ เหรียญทอง คศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์

ชื่อ         นางสาววรวรรณ    เหรียญทอง

ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

สังกัด       โรงเรียนปิยะบุตร์    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 5

ประวัติการศึกษา     

2525 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

          2546 ศษ.ม. (เทคโนโลยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติการทำงาน

2527  อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนธงชัยวิทยา   อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์

2528  อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์

2528  อาจารย์ 1 ระดับ 3-7 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา   อ.บ้านหมี่   จ.ลพบุรี

2547 – 2548   ครูอันดับ คศ.2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา   อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี

2549 - 2552    ครูอันดับ  คศ.2 โรงเรียนปิยะบตร์  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี

2553 -  ปัจจุบันครูวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนปิยะบุตร์  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี

ผลงาน

ปี 2552   เป็นผู้ร่วมจัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต www.sahavicha.com  

         โครงการครูสอนดีสอนเก่ง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปี2552    ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผลงานเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์    
         (http://www.suplopburi.net)  ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ของ
          สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ปี 2552   เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 การแข่งขันการเขียน 

         “Webpage ด้วยโปรแกรม Web Editor” ระดับชั้นม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ "
          สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"

ปี 2553   ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรและส่งเสริมการใช้ Social Media

         ในการจัดการเรียนรู้  และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการนำเทคโนโลยี Social Media
         ไปประยุกต์ใช้ในการจัด การเรียนการสอนได้เป็นที่ประจักษ์

ปี 2553   ได้รับรางวัลครุสภา ”ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด      
          ประจำปี  ๒๕๕๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น

ปี 2553   เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม  “ศักยภาพเป็นเลิศ”
         กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book) และการสร้าง Webpage  
         ประเภท Web Editor   ระดับชั้น   ม1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง
         และภาคตะวันออก ปี  2553   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี 2553   ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e –Training   หลักสูตรการบูรณาการ
         การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

ปี 2553   เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบ
         อิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์  (http://www.suplopburi.net)  ในโครงการส่งเสริมและ
         สนับสนุนการทำ Web Media ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2554   เป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         (Krutube  Channel)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2554   เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube Channel) 
         ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ปี 2554   เป็นครูที่ปรึกษาทีมในการประกวดหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอนได้รับรางวัล

         ผู้แสดงยอดเยี่ยม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ของสำนักงานคณะกรรมการ

         การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๔ เป็นกรรมการการแข่งขัน กิจกรรมการการตัดต่อ
         ภาพยนตร์  ในการแข่งขันคัดเลือก ตัวแทนนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
         เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 61   ปีการศึกษา 2554
         “สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลในอาเซียน”

ปี 2554   เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)                     
         /การสร้าง Webpage  ประเภท Web Editor / การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
          คอมพิวเตอร์เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
         (2 D Animation)เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการค้นหาอัจฉริยะ

         ไอท๊คอมพิวเตอร์การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

         เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  61 ปีการศึกษา 2554
         “สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลในอาเซี่ยน”

ปี 2554   ได้รับการยกย่องให้เป็นครูสอนดีที่ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนแรก ปี 2554 จ. ลพบุรี

          ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง "ครูสอนดี"

ปี 2555    ได้รับการได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี   ประจำปี ๒๕๕๖  ของสำนักงานเขต

          พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5                             

ปี 2555    ผ่านการคัดเลือกเข้านำเสนอผลงานทางวิชาการโครงการ “Thailand Innovative Teachers   
          Leadership Award 2013”ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์  โรงแรมแม่น้ารามาดาพลาซา  
           ถนนเจริญกรุง    กรุงเทพมหานคร                            

ปี 2556    ได้รับรางวัลการประกวด “สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ปี 2555”           
          และการประกวด Thailand Social Media Award 2013”  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2557    เป็นวิทยากรฝึกอบรมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์
          พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนปี 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 2-8 สิงหาคม 2557      
          โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  จังหวัดขอนแก่น

ปี 2558  เป็นวิทยากรและคณะทำงานการอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2558  ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี Microsoft Innovative Teachers Leadership Award ประจำปี พ.ศ.2558 ในการแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2559  เป็นคณะทำงานการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาเทคนิคการฝึกอบรมด้วย Video Training ระดับสูง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี 2559  เป็นวิทยากรและคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการนำเสนอด้วย  Infographics สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ติดต่อ

           นางสาววรวรรณ  เหรียญทอง
           โทรศัพท์ 081-9475414   อีเมล์ vorravan@gmail.com
           เว็บไซต์ http://www.suplopburi.net

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
piyabut
บทบาทสมาชิก สมาชิกทั่วไป
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 19/06/2018 - 23:09
ชื่อ ปชส.ปิยะบุตร์
ตำแหน่ง ปชส.
สังกัด ปิยะบุตร์
อีเมล์ piyabut@hotmail.com
ประเภทข่าว แนะนำครูดี-ครูดีเด่น
ข่าวจาก ปิยะบุตร์
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พ, 13/08/2014 - 14:05
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 3232 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/172.html