ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ ได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เข้าศึกษามหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขต
ก าแพงแสน ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจ านวนมาก จึงจะต้องด าเนินการคัดเลือก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิ ทยาลัย โดยวิธี การสอบสัมภาษณ์/ดูผลงานของนักเรียนด้านต่าง ๆ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานของนักเรียนที่สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
ขอให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไปสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
ณ ประชุมประทุมชาติ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จังหวัดสิงห์บุรี ตามบัญชีแนบท้ายนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
moo_c700
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 31/01/2017 - 13:22
ชื่อ นายวัชรกิจ วิหาระธรรมเม
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ moo_inburiclassic@hotmail.com
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags #เด็กดีมีที่เรียน
วันที่ส่งข่าว ศ, 27/01/2017 - 11:22
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 4467 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/1276.html